Upper Six Arts Two ('96)


U6A2 - 96

Lying down in front: James Peris
Front row (L to R): Wei Leng, Koon Khuan, Yen Nee, Yen Lee, Shirley, Hui Yee, Suzanna, Wai Cham
Middle row (L to R): Chee Mun, Siok Fun, Kim Chi, Joanne, Wu Ling, Min Min, Sying Ting, Su Peng, Sarasvathy, Sharen, Siew Hsia
Back row (L to R): Kean Siew, Hilmee, Chee Wei, Oi Thong, Mei Yee, Malcolm, Nages, Guna, Joehan, Raymond, Zainuddin, Pak Hee


Back